Title (Hymns + Praise & Worship)

HYMNS

PRAISE & WORSHIP SONGS

 1. A Dang Hi Ngawl Jesu Chi Hi
 2. A Kiat Ziam Ka Min
 3. A Kicing In Ka Muang Hi
 4. A Lal Tute Hun In
 5. A Lamdang Thu Thiamna
 6. A Lamdang Bel
 7. A Manpha Chisan
 8. A Minthang Tahen
 9. A Tawntung Atu Khatvei Bek
 10. A Thu Ka Sason Nuam Hi
 11. Ama Bek Muangin
 12. Ama In Hong Seal Tu Hi
 13. Ama In Ka Thaa Hong Sealsak
 14. Ama In Lam Hong Pui
 15. Ama Nungta Hi
 16. Ama Manpha
 17. A Sang Zaw Ah
 18. A Uuk Theampo Hong Pai Vun
 19. Bangzal In A At Pang Tungah
 20. Bangzata A  Pha Lawm Jesu
 21. Calvary Ka Phawk Hi
 22. Christ Thozo
 23. Cidam In Nipi Khat Sung
 24. Heneampa Hong Pai Zo
 25. Hesuakna Taw Note Hong Hunzo
 26. Hinna Damui Luanna Mun
 27. Hong Hesuakna Thupha
 28. Hong Itzaw Ing, Christ
 29. Hong Kalvol Heak In
 30. Hong Ngum Thei Hi
 31. Hong Nusia Ngei Ngawl Tu
 32. Hong Pai In Thupha Namcin Naak
 33. Hong Paipuina Po Ah Zui Tong
 34. Hong Tatsa Ka Hi Nungsang
 35. Hunpa Tuucing Bang Lam Hong Pui
 36. Ih Tel Natu Hi
 37. Ih Thin Nuam Hi, Jesu Muang Leang
 38. Innkuan Ki It Leang
 39. Itna In Hong Phong
 40. Jesu Ah Ka Dei Teng Cing Hi
 41. Jesu in Hong keam Ziam?
 42. Jesu Min Na Keng In
 43. Jesu Min Vang letna Pok Tek Vun
 44. Jesu Muang In
 45. Jesu Taw Mun Theampo
 46. Jesu In Kei Hong It Hi
 47. Jesu Tung Ka Son Tu
 48. Jordan Ngun Ngal Ah
 49. Ka khut Hong Lenin Topa
 50. Ka Muanna Jesu Suangpi
 51. Ka Tha Awng Topa Pok In
 52. Ka Thaa Nitang Awng
 53. Kal Suan Simin
 54. Kam Tuul Tampi
 55. Kham Vangkhua Pi
 56. Khensatna Nei Ing, Jesu Nung Zuitu
 57. Khuavak Mu Ing
 58. Ki Lemna Kumpi Hong Suak
 59. Ki Teenna La (2)
 60. Ki Teenna La(1)
 61. Kong Tuulmaw Tawntung Hi
 62. Kumpi Ih Topa Pokvun
 63. Lathak Khat Sa Uh Hi
 64. Lam Tawntung Kei Hong Tonpui Hi
 65. Lamdang Ka Topa
 66. Leitung Lungdam
 67. Litui Cinna Ngal Ah
 68. Muanhuai Jesu Kaang Sung
 69. Muang In Zui In
 70. Na Thumaanna Lian Hi
 71. Na Thupha Sim In
 72. Nang Kong Beal Hi
 73. Nang Na Lian Hi
 74. Nangtaw Nai Zaw Nuam Ing
 75. Nangtaw Naitak In
 76. Ngai In Ka Thaa Awng!
 77. Ngai Vun! Vantung Mite In La Sa
 78. Ngam Kuam Unok Paak
 79. Ni Sim In, Nai Sim In
 80. Nunnuam In Tua Ngam Ah
 81. Nunnuam Ngamzaang
 82. Pai Vun Thu Um Teng
 83. Pathian Ei Sang Ah Hong Om Le
 84. Pathian In Hong Keam Hi
 85. Pathian Khut Kom Sung
 86. Pathian Min Thang Tahen
 87. Pathian Taw Teang Khawm Tu
 88. Pathian Vang Letna Hong Langh
 89. Pokvun! Pokvun!
 90. Saunuam Ah Khaubang Cia Ciang
 91. Suangval Vuivak Ciang Buhna
 92. Tapidaw Mangpha
 93. Tawlngahna Le Lungdam Ni
 94. Thaa Atu In Pha Hi
 95. Thangvan Albang Mang Ngawl
 96. Thangvan Sau Nunnuam
 97. Thangvan Tual Tuangtut Ciang
 98. Thiangtho Sabbath Ni
 99. Thiangtho, Thiangtho, Thiangtho
 100. Thianmang Tong Ciam Phu bang Kho Hen
 101. Thiantho Tu Hun La In
 102. Thim Dide, Zan Thiangtho
 103. Thinglamte Kung Ah
 104. Thinglamte Tul Ngemngom
 105. Thumaan Lamhil Tha Thiangtho
 106. Thunget Hunpha
 107. Thupha Thual Ngua Hong Luang Tu
 108. Tomtavei Sung Khaubang Cia Tu
 109. Topa Kong It Zaw Hi
 110. Topa Sungah Lungdam Vun
 111. Topa Taw Ton Khawm In
 112. Tua Munah Hena Om Nawn Ngawl
 113. Vantung Mi Te La Sakna Kiza
 114. Zato Thiambel
 115. Zawna A Saangbel Ni!
 1. A Sang Bel Pa
 2. Hong Pai Ciangin (Suang Manpha  Te)
 3. Itna Sung Ah Pum Khat Hi Hing
 4. Jesu Lian Bel Tahen
 5. Jesu, A Phabel Topa
 6. Jesus In TOPA Hi
 7. Jesus Minteng Pan Phabel
 8. Kong Bia Uh Hi
 9. Kong Tulmaw Topa
 10. Nang Kong Pia TOPA
 11. Ngamsa Te Le Luitui Luang
 12. Nong Zui Tu Ziam?
 13. Om Hiit Hiat Ingh
 14. Pathian Pha Hi/Topa Hoi hi
 15. Poktu Na Kilawm Hi
 16. Pokvun Halelujah
 17. Topa Hoi hi/Pathian Pha Hi
 18. Topa Pok Tawng
 19. Vantung Pa Awng
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s