Title (Hymns + Praise & Worship)

HYMNS

PRAISE & WORSHIP SONGS

 1. A Dang Hi Ngawl Jesu Chi Hi
 2. A Kiat Ziam Ka Min
 3. A Kicing In Ka Muang Hi
 4. A Lal Tute Hun In
 5. A Lamdang Thu Thiamna
 6. A Lamdang Bel
 7. A Manpha Chisan
 8. Ama In Hong Seal Tu Hi
 9. Ama In Ka Thaa Hong Sealsak
 10. Ama In Lam Hong Pui
 11. Ama Nungta Hi
 12. Ama Manpha
 13. A Sang Zaw Ah
 14. Bangzal In A At Pang Tungah
 15. Bangzata A  Pha Lawm Jesu
 16. Calvary Ka Phawk Hi
 17. Christ Thozo
 18. Cidam In Nipi Khat Sung
 19. Heneampa Hong Pai Zo
 20. Hesuakna Taw Note Hong Hunzo
 21. Hinna Damui Luanna Mun
 22. Hong Hesuakna Thupha
 23. Hong Itzaw Ing, Christ
 24. Hong Kalvol Heak In
 25. Hong Ngum Thei Hi
 26. Hong Nusia Ngei Ngawl Tu
 27. Hong Pai In Thupha Namcin Naak
 28. Hong Paipuina Po Ah Zui Tong
 29. Hong Tatsa Ka Hi Nungsang
 30. Hunpa Tuucing Bang Lam Hong Pui
 31. Ih Tel Natu Hi
 32. Ih Thin Nuam Hi, Jesu Muang Leang
 33. Innkuan Ki It Leang
 34. Itna In Hong Phong
 35. Jesu Ah Ka Dei Teng Cing Hi
 36. Jesu in Hong keam Ziam?
 37. Jesu Min Na Keng In
 38. Jesu Min Vang letna Pok Tek Vun
 39. Jesu Muang In
 40. Jesu Taw Mun Theampo
 41. Jesu In Kei Hong It Hi
 42. Jesu Tung Ka Son Tu
 43. Jordan Ngun Ngal Ah
 44. Ka khut Hong Lenin Topa
 45. Ka Muanna Jesu Suangpi
 46. Ka Tha Awng Topa Pok In
 47. Ka Thaa Nitang Awng
 48. Kal Suan Simin
 49. Kam Tuul Tampi
 50. Kham Vangkhua Pi
 51. Khensatna Nei Ing, Jesu Nung Zuitu
 52. Khuavak Mu Ing
 53. Ki Lemna Kumpi Hong Suak
 54. Ki Teenna La (2)
 55. Ki Teenna La(1)
 56. Kong Tuulmaw Tawntung Hi
 57. Kumpi Ih Topa Pokvun
 58. Lathak Khat Sa Uh Hi
 59. Lam Tawntung Kei Hong Tonpui Hi
 60. Lamdang Ka Topa
 61. Leitung Lungdam
 62. Litui Cinna Ngal Ah
 63. Muanhuai Jesu Kaang Sung
 64. Muang In Zui In
 65. Na Thumaanna Lian Hi
 66. Na Thupha Sim In
 67. Nang Kong Beal Hi
 68. Nang Na Lian Hi
 69. Nangtaw Nai Zaw Nuam Ing
 70. Nangtaw Naitak In
 71. Ngai In Ka Thaa Awng!
 72. Ngai Vun! Vantung Mite In La Sa
 73. Ngam Kuam Unok Paak
 74. Ni Sim In, Nai Sim In
 75. Nunnuam In Tua Ngam Ah
 76. Nunnuam Ngamzaang
 77. Pai Vun Thu Um Teng
 78. Pathian Ei Sang Ah Hong Om Le
 79. Pathian In Hong Keam Hi
 80. Pathian Khut Kom Sung
 81. Pathian Min Thang Tahen
 82. Pathian Taw Teang Khawm Tu
 83. Pathian Vang Letna Hong Langh
 84. Pokvun! Pokvun!
 85. Saunuam Ah Khaubang Cia Ciang
 86. Suangval Vuivak Ciang Buhna
 87. Tapidaw Mangpha
 88. Tawlngahna Le Lungdam Ni
 89. Thaa Atu In Pha Hi
 90. Thangvan Albang Mang Ngawl
 91. Thangvan Sau Nunnuam
 92. Thangvan Tual Tuangtut Ciang
 93. Thiangtho Sabbath Ni
 94. Thiangtho, Thiangtho, Thiangtho
 95. Thianmang Tong Ciam Phu bang Kho Hen
 96. Thiantho Tu Hun La In
 97. Thim Dide, Zan Thiangtho
 98. Thinglamte Kung Ah
 99. Thinglamte Tul Ngemngom
 100. Thumaan Lamhil Tha Thiangtho
 101. Thunget Hunpha
 102. Thupha Thual Ngua Hong Luang Tu
 103. Tomtavei Sung Khaubang Cia Tu
 104. Topa Kong It Zaw Hi
 105. Topa Sungah Lungdam Vun
 106. Topa Taw Ton Khawm In
 107. Tua Munah Hena Om Nawn Ngawl
 108. Vantung Mi Te La Sakna Kiza
 109. Zato Thiambel
 110. Zawna A Saangbel Ni!
 1. A Sang Bel Pa
 2. Hong Pai Ciangin (Suang Manpha  Te)
 3. Itna Sung Ah Pum Khat Hi Hing
 4. Jesu Lian Bel Tahen
 5. Jesu, A Phabel Topa
 6. Jesus In TOPA Hi
 7. Jesus Minteng Pan Phabel
 8. Kong Bia Uh Hi
 9. Kong Tulmaw Topa
 10. Nang Kong Pia TOPA
 11. Ngamsa Te Le Luitui Luang
 12. Nong Zui Tu Ziam?
 13. Om Hiit Hiat Ingh
 14. Pathian Pha Hi/Topa Hoi hi
 15. Poktu Na Kilawm Hi
 16. Pokvun Halelujah
 17. Topa Hoi hi/Pathian Pha Hi
 18. Topa Pok Tawng
 19. Vantung Pa Awng
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s