Topa Sungah Lungdam Vun

Key – Bb
Thinsung thumaan mihingte awng,
Topa sungah na lungdam vun;
Topa a teal mihingte awng,
Heena lungmanna paisan vun.

Lungdam Lungdam,
Topa sungah na lungdam vun;
Lungdam Lungdam,
Topa sungah na lungdam vun.

Lungdam vun Ama’n Topa hi,
Leitung vantungah lianbel hi;
Athu taw hong zeam hong uk hi,
Vanglian Thahat pa’n hong tan hi.

Thumaan atu ngaldona ah,
Ngalte’n hong zawdek hang in a;
Ih mu theingawl Thian ngalkapte’n,
Ngalte sangin tamzaw pek hi.

Sun lai khuazing’n hongtuam hangin.
Zan lai in van hong niim hang in;
Nangma tha lungmang sak heak in,
Muang in launa a bo dong in.

Topa sungah na lungdam vun,
Ama pokna la nasa vun,
Aw le tumtheite taw pok vun,
Halelujah, nging tak pok vun.
____________________
Rejoice in the Lord
Sizang Labu – 360
Ps. 68: 3

Advertisements

One thought on “Topa Sungah Lungdam Vun

  1. Avawtaseamte,Angealte,Huna apiate…Tunglungdamhi.
    Akiciangtanhngawl…thupha ihbiak TOPA PATHIAN in hongsaangsaktahen.Amen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s