Kakhut Hong Lenin Topa

Key: Ab

Ka lampi lauhuai ciang, Keima kung hongneak in,
Ka thidek laitak Topa; Ka thuumna hong ngai in,
Ka pukciang honglen in, Innpi ah hong thetpui in Topa.

Sun ni’n hong tumsan hi, Khua hong zing seseam in,
Zan khuangial in hong tuam a; Ngun hui ah ka ding zo,
Hong lenin hong pui in, Innpi ah hong thetpui in Topa.

Khualhaw hun bo dek a, Lam hongpui in Topa,
Kei honghatsak in Topa, Nang aa ka hisiat zo,
Keibek pai hingawl a, Innpi ah hong thetpui in Topa.

Hong phongin, hong len in, Hong kai in, Topa awng,
Kei Kangim, Kei kazawm, Kei kabaa;
Vuipi hong va le zong, Khuavak ah hong pui in
Innpi ah hongth’et pui in Topa.

____________________

Precious Lord Take My Hand
Ps. 119:117
Sizang Labu – 27

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s