Thupha Thual Ngua Hong Luang Tu

Key-Bb
Thupha thual ngua hong luang tu hi,
Itna taw tong ciamna hi;
Puan bang thak sua kik natu hi,
Hongpia pa in Belfun hi.

Thupha thualngua luang,
Thupha thualngua ih samh hi;
Thupha thualngua hongkiatteei hang,
Thualngua zatam ih ngen hi.

Thupha thualngua hong luang tu hi,
Zaitha neamte phel bang nguan;
Mualciin ciaukawm a vekpi in,
Thualngua luang nging tarn za hi.

Thupha thualngua hong luang tu hi,
Thianvon mun tong kb laitak;
Puanbang hong thak sua sak kik in,
Na tongciam tui bang tung hen.

Thupha thualngua hong luang tuhi,
Tuni ma hong luang tahen;
Thian tung sualna kheapbang zau in,
Jesu tung malbang ko lai.
____________________
There shall be Showers of Blessing
Sizang Labu – 329
Ezek. 34:26

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s