Ngam Kuam Unok Paak

Key – F
Deina theampo a kicin na, Lawmpha Jesu nei ing
Ka thaa a tu tulsawm tulmun sangin pha zaw.
Ngamkuam Unok Paakza a hoi Ama bekma mu ing,
Thiantho natu kadei teng A sung om hi.
Heehun ciang hong heneam in, Haksat ciang belna hi;
Na vanngit theampo hong suan in hong ci;
Ama ngamkuam Unok paak hi, Ataang ni konghong hi,
Ka thaa tu tulsawm tulmun sang pha zaw hi.

Ka thinngim na teng lasiat in, Hena hongpuak sak a,
Ze et hun ciang a muanhuai ka tau saang hi.
Upna sia sak thei na theampo, Kei tu’n ka nusia a,
Ka sungpan A vangletna taw hongkeam hi.
Leitung in kei hongnial in, Satan in hong do hang,
Jesu hang in kamaa katun tu hi;
Ama ngamkuam Unok paak hi, Ataang ni konghong hi,
Ka thaa tu tulsawm tulmun sang pha zaw hi.

Ama’n hong nusia ngei ngawltu,
Zong hong nial ngeingawltu,
Ama it a deina bang ngamta poleang.
Kei tungah bangbangh piang ka le,
Launawn peuma buancing,
Manna taw ngilkial katha hong vak tu hi.
Minthang ngam zuanin leangtong,Topa kamu tu hi,
Thin nopna nguntui a luanna mun ah;
Ama ngamkuam Unok paak hi, Ataang ni konghong hi,
Kathaa tu tulsawm tulmun sang pha zaw hi.
____________________
The Lily of the Valley
Sizang Labu – 485
Sol. 2:1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s