Hong Hunpa Hong Pai In

Key – C 4/4
Kong sapna ngai in, tu’n hong hesuak tan,
Hong Hunpa hong pai in;
Ka thinngim zo Nangma bek hong ngai a,
Hong Hunpa hong pai in.

Mual tung khuasikna ah ka vakthap a,
Inn pan khuala ka pial tha zo;
Tu’n hong la in, Na inn ah hong pui in,
Hong Hunpa hong pai in.

Khuazan sung ka bel tu mun omngawl a,
Hong Hunpa hong pai in;
Khatvei Nong et bek zong Nuntakna hi,
Hong Hunpa hong pai in.

Lam ngamkhing a, ka peang zong toi zo hi,
Hong Hunpa hong pai in;
Nong maituina mu nuam in kong dakto.
Hong Hunpa hong pai in.

Thin tamtham kisikte nong nialngei bua,
Hong Hunpa hong pai in;
Hong ngai in ki niamkhiak a kong thuumna,
Hong Hunpa hong pai in.
____________________
Come, Great Deliverer, Come!
Ps. 40:17
Sizang labu – 262

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s