Pathian Ei Sang Ah Hong Om Le

Key – G
Topa sung lungdam, Hong hesuakna pok vun,
Hong heencip theampo suutsiat hi;
Chi taw hong tanzo, Lau nawn peuma heak vun,
Jesu ah deina teng cing hi.

Ei sang ah, Pathian, Ei sang ah! Pathian,
Eisang hong om le kua ih langpang zo tu?
Kua, Kua, Kua,? Kua ih langpang zo,
Kua pangzo tu?

Topa sung hat vun, A thahatna suang vun,
Nisim thuman in citak hi;
Siatna’n hong phul ciang, Thuman atu hang vun,
Ama ih tha le buhna hi.

Ama thu muang vun, Athuciam peal ngeingawl,
Christ sungah “Amen” hi siat zo;
Leitung abo dong, Athu bo ngeingawl hi,
Lai taw ki at in sonsiat zo.

Topa sung kip vun, Akang muanhuai sungah,
Tawntung nunna kipat na hi;
A thaneam bel zong , Pa khut sung pan in a,
Kuama in sut zo ngawl tu hi.
____________________
If God be for Us
Sizang Labu – 359
Rom. 8:31

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s