Hong Paipuina Po Ah Zui Tong

Key – F (4/4)

Topa hong sapna kaza hi,
Topa hong sapna kaza hi,
Topa hong sapna kaza hi,
“Thinglamtee pua in hong zui in”, ci

Hong paipuina po ah zui tong,
Hong paipuina po ah zui tong,
Hong paipuina po ah zui tong,
Lam tawntung ah Ama zuitop tong.

Thinngimna huan ah zong zui tong,
Thinngimna huan ah zong zui tong,
Thinngimna huan ah zong zui tong,
Lam tawntung ah Ama zuitop tong.

Thu khenna munah zong zui tong,
Thu khenna munah zong zui tong”,
Thu khenna munah zong zui tong,
Lam tawntung ah Ama zui top tong.

Minphat le hesuak hong piatu,
Minphat le hesuak hong piatu,
Minphat le hesuak hong piatu,
Lam tawntung ah Ama zuitop tong.

____________________
Where He Leads Me
Luke 9:57; Matt. 8:19
Sizang Labu – 369

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s