Jesu In Hong Keam Ziam?

Key – Db (6/8)

Thinngimna vanngit bang ka lel a,
Lungdam la sak zawk ngawl ciangin;
Ka lampi sau a, a ngimhuai ciangin,
Jesu in kei hong phawk tammaw?

Hi hi kei hong kep ka he hi,
Ka hena hong thuakpui hi;
Sun khuangai hun sau a zan in
Ngamkhing sak hun zong kei hong keam hi.

Son zawk ngawl liinna launa nei in,
Ka lampi khua a ziin ciangin;
Sun khuavak bo a, zan khua hong ziin ciang,
Jesu in kei hong phawk tammaw?

Ze-etna liante ka lel hun ciang,
Hena adam zawkngawl ciangin;
Zan khuateak thitui taw ka kidia ciang,
Jesu in kei hong phawk tammaw?

It le ngai teng taw kikhen hunciang,
Khuangai in ka thinngim ciangin;
Topa in koibang in kei hong mu tam,
Jesu in hong lainat tammaw?

____________________
Does Jesus Care?
Isa. 51:11
Sizang Labu – 349

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s