Pathian Min Thang Tahen

Key-Ab
:s,| s, :- :l, .t, | d :s,: d | r :s! :r | m :-
Pathian a minthang hen na lianpi vawt hi,
Leitung a it manin A ta hong pia hi;
Mawna sil natu in Anuntakna pia,
Mi theampo tumthei tu nunna kong hong zo.

Poktek vun! Poktek vun!
leitung ah kizel hen!
Poktek vun! Poktek vun
mi theampo lungdam hen!
Tapa Jesu min suangin Pa kung zuan vun
A vawtsa na lianpi hang in pok tek vun.

A Chi taw hong lei zo tatna kicing hi,
Pathian kamciam sa hi a umte a tu’n
A ngilo bel te’n zong Jesu a um le;
A up po ciang in a mawna mai tu hi.

Na lianpi hong vawt sak a ei hong hil hi,
Topa Jesu hang in lungdamna lian hi;
Amai ih mu ciangin lungdam zaw laitu
Sangzaw thiangzaw lamdangzaw lungdam na hi.
____________________
To God be the Glory
Sizang Labu – 1
Ps. 29:2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s