Christ Tungah Ka baa

Key – Eb ¾
Hunpa’n hong ci kaza, “Na thahatna no hi;
Thaneamte thu hong ngen vun,
Nang dei teng kei kung kicing.”

Jesu’n losiat zo, Ama tung ka baa;
Chibang sansa ka mawna,
Vuk bang hong paak sak zo.

Topa tu’n tel zo ing, Na vangletna bek in;
Phak le lol zong damsak thei,
Suang lungtang tuisak thei.

Hesuak ka saang nuam zong, Phatna khatbeak nei bong;
Ka puante a paak thiang dong,
Tuuno chi sungah sil tong.

Hong tatsa ka thaa in, Thina lupna pan in;
Vantungah lasa to tu,
“Jesu in losiat zo” ci.

Topa tokhum mai ah, Kicing in ka din ciang;
Ngasuk tong minphatna teng,
Topa Jesu peang kungah.
____________________
All to Christ I Owe
I Pet. 2:24; Luke 16:5,7
Sizang labu – 228

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s