Zato Thiambel

Awmlai vui bang theausak thei Pa,
Naubang hong theam Thian vontoai,
Innbang heena vui bang theausak,
Malbang hong kona ngai vun.

Thangvan min laam bang paak hi,
Sialbang lian laam bang paak hi,
A paak na zaidei hoi hi,
Thinthu manpha Jesu.

Nang sualna tui bang hong thiangsak,
Mai bang hong kona ngai in,
Dam diildial in leangvan tuanglam,
Jesu taw laambang paak tu.

A phamsa lobang hong hing kik,
Thianmang vontoai min thang hen,
Khaubang hong sut Thian von min ngei,
Limbang a lian paak huai sa’ng.

Laambang paakna zaila oai tu,
A min ngei paakbang toai tu,
Tong luan nging taw malbang ko vun,
Min ngei laambang na paak vun.
____________________
The Great Physician
Matt. 8:7; 9:12
Sizang Labu – 110

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s