Lamdang Ka Topa

Key – Ab
Ka neingei ngawl, leitung in hon gpiak thei
ngeingawl. Thin muanna le lung
Damna nei ing; Ka pumpi le ka thaa, a vek
Pi ka aap ciang, Lamdang a lamdang ka Topa.

Lamdang ka Topa lamdang ka Topa,
Van mi Le Seraphs, te in it, in bia hi,
kuun in hong bia ung Thiangtho ka Topa,
Lamdang, A lamdang ka Topa.

Na tupna, na deina a taang tut na tu in,
Na deibang ka nun Takna zeak in;
Ka tupna te nang ma tupna
Bang hi sak in, Lamdang a lamdang ka Topa.

Ka thamna teng na peangkung ah hong khia zo
ing,hong saang tan, ka lung
Dam na tu in; Ka neisa theampo nang ma sung
A kong koi hi, Lamdang a lamdang ka Topa.

Na hoi na hong dem zo tu khat beak om ngawl hi,
nuntakna pia vaang lian Kammal awng;
Ki kheal hun a nei ngawl, pok tu in ki lawm bel,
Lamdang, A lamdang ka Topa.
____________________
My Wondrous Lord
Sizang Labu – 404
Jn 14: 27

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s