Praise & Worship

 1. A Sang Bel Pa
 2. Hong Pai Ciangin (Suang Manpha Te)
 3. Itna Sung Ah Pum Khat Hi Hing
 4. Jesu Lian Bel Tahen
 5. Jesu, A Phabel Topa
 6. Jesus In TOPA Hi
 7. Jesus Minteng Pan Phabel
 8. Kong Bia Uh Hi
 9. Kong Tulmaw Topa
 10. Nang Kong Pia TOPA
 11. Ngamsa Te Le Luitui Luang
 12. Nong Zui Tu Ziam?
 13. Om Hiit Hiat Ingh
 14. Pathian Pha Hi/Topa Hoi hi
 15. Poktu Na Kilawm Hi
 16. Pokvun Halelujah
 17. TOPA awng kong bia uh hi
 18. Topa Hoi hi/Pathian Pha Hi
 19. Topa Pok Tawng
 20. Vantung Pa Awng
 21. TOPA Awng Kong Bia Uh Hi
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s