En In Nuntakna

Key – G 4/4
Thinglamte tung kikhai thalupna athuak Pa,
A enpo nuntakna a nga hi;
Tua mawna dan panin na suatak natu,
Lamte tung a ki that Pa en in.

En in nungta in,
A kikhai Pa en in nuntakna nga ta in
Tha khat in nunna pha nga ta in.

Na mawna leeiba lo natu hi bathong le,
Banghang nang mawna pua nuam tu ziam;
Hong thina taw na leeiba lo bathong le,
A pangh pan banghang chi luang tu ziam?

Kisiik a thitui luanna taw maw mai zongawl,
A chi bek in mawna phelzo hi;
Tua mawna van ngit nang puakzawk tu hingawl.
Chi hongbua Pa tungah suanzaw in.

Tua hi a lungdam in tu mama saang ta in,
Jesu’n nuntak tawntungna hong pia;
Mipha To Jesu nungta ahi nungsang,
Thi nawn ngawl tu ci in thinmuang ing.
____________________
There is Life for a Look
Isa. 45:22; John 3:14; Heb. 12:2
Sizang labu – 130

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s