Hong Pai In Thupha Namcin Naak

Key – Eb
Hongpai in Thupha namcin Naak,
La taw hong pok thei sak in;
Kang ngeingawl nong hesuakna tui,
ngingtak hong pok thei sak in
Vantung mite pokna aw bang,
Keizong hongpok thei nuam ing;
Itna taw Nong tatna mual ah,
Ka dinna mual hongpok ing.

Nong huuna taw hi ciang kong theng,
E-be-ne-zer hiak phut ing;
Nong hesuakna thupha hang in,
nuamtak inn ah kong theng tu.
Lamkhial in Nang hong nusia ing,
a hihang Jesu’n hong zong;
A chi manpha taw hong tanzo,
Launa sungpan in hong hun.

Nisim Nong hesuakna hang in,
Leiba tampi kong ba hi;
Na itna taw kei hong khit in,
Lamhong pialsak nawn heak in.
Topa nang hong vasan bul ing,
it Pathian taisan bul ing;
Hiak ka thin lung la in keam in,
Nang a tu na ciamtee in.

____________________
Come, Thou Fount Of Every Blessing
Sizang Labu – 8 (12)
I Sam. 7:12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s