Ama In Hong Seal Tu Hi

Key – G
I s, :d r |m:- :- | m :- :- | f :m :r |m:- :- I d :- :-
Leitung tui tung ngimhuai lei a,
Launa suangvaal kinuai ciang;
Ka buk natu mun kazong hi,
Ka Pathian khut lim nuai ah.

Hongseal tu hi, Hongseal tu hi,
Ngimna ka thuak-ngawl natu in;
Hongseal tu hi, lungmuang tak in,
Hong itna khut lim sungah.

Ze et ngimna’ hong thuak sak hang,
Inn nuam hongthet nop man hi;
Keima hong it lei man in a,
Hilna hong thuak sak thei hi.

Doaimangpa pawl ih ngalte in,
Hong vawtsia nuam seseam a;
Ngimna theampo ih Pathian in,
Nopna taw hong laih sak tu.

Thing lamte ka puak laitak in,
Suangvaal vui in hong nuai hi;
Jesu in ka tha hong cing a,
A ta ngim thuak sak ngawl hi.
____________________
He Will Hide Me
Sizang Labu – 58
Isa. 49:2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s