Tapidaw Mangpha

Key – Ab (4/4)

It le ngai awng, Nuamtak mu hiit hiat in,
Na Ngumpa Awm tung lukham in nei in;
Ko kong it hang To Pa’n hongit zaw hi,
Mangpha! Mangpha! Mangpha!

Nausen te bang in mut thip hiit hiat in,
Ngimna kaa Na te’n hong phawng nawn heak hen;
Nang a tu a ki Cing toi thai na hi,
Mangpha! Mangpha! Mangpha!

Leitung lim le meal te a bo ma teng,
Topa in tang vawng te hong khop ma teng;
Thiam khua zin khua mial Hun hong bo ma teng,
Mangpha! Mangpha! Mangpha!

Van ah Thawkikna vang hong taan mateng,
Jesu sung a mute thawkik mateng;
Vangletna taw Jesu hong pai mateng,
Mangpha! Mangpha! Mangpha!
____________________
The Christian’s “Goodnight”
II Cor. 5:1
Sizang Labu – 439

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s