Cidam In Nipi Khat Sung

Key – G (3/4)
Cidam in nipi khat sung, Pathian in hong keam lai a,
Tuni in Ama innsung, Thupha saang tu ih ngak hi;
Ni sali sung nuambel hi, Vantung tawlngakna lim hi,
Ni sali sung nuambel hi, Vantung tawlngakna lim hi.

Mawphel natu hesuakna, Hong Tanpa min taw kong ngen,
Hong musak in na maipha, Mawna maizumna bo hen;
Tuni thinngimna bo in Nang sung hong toi thai sak in,
Tuni thinngimna bo in Nang sung hong toi thai sak in

Na min kong pok laitak in, Nong nai na hong phawk sak tan,
Na mai kong kilak lai in, Na vanglian hong musak in;
Ka nga tu vantung nopna, Hong tel khol sak in Topa,
Ka nga tu vantung nopna, Hong tel khol sak in Topa.’

Nangma lungdamna thu in, Misia pua mipha heeneam,
Hesuakna nga khang sak in, Khuangai te nopna nga hi;
Tua bang piang hen nipi teng, Vantung Pawlpi thet mateng,
Tua bang piang hen nipi teng, Vantung Pawlpi thet mateng.

____________________
Safely through Another Week
Heb. 10:25
Sizang Labu – 198

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s