Title (Hymns + Praise & Worship)

HYMNS

PRAISE & WORSHIP SONGS

 1. A Dang Hi Ngawl Jesu Chi Hi
 2. A Lamdang Thu Thiamna
 3. A Lamdang Bel
 4. Ama In Hong Seal Tu Hi
 5. Ama In Ka Thaa Hong Sealsak
 6. Ama In Lam Hong Pui
 7. Ama Nungta Hi
 8. Ama Manpha
 9. Bangzal In A At Pang Tungah
 10. Bangzata A  Pha Lawm Jesu
 11. Calvary Ka Phawk Hi
 12. Christ Thozo
 13. Cidam In Nipi Khat Sung
 14. Hong Hesuakna Thupha
 15. Hong Itzaw Ing, Christ
 16. Hong Kalvol Heak In
 17. Hong Ngum Thei Hi
 18. Hong Nusia Ngei Ngawl Tu
 19. Hong Pai In Thupha Namcin Naak
 20. Hong Tatsa Ka Hi Nungsang
 21. Hunpa Tuucing Bang Lam Hong Pui
 22. Ih Thin Nuam Hi, Jesu Muang Leang
 23. Innkuan Ki It Leang
 24. Itna In Hong Phong
 25. Jesu Ah Ka Dei Teng Cing Hi
 26. Jesu Min Na Keng In
 27. Jesu Min Vang letna Pok Tek Vun
 28. Jesu Muang In
 29. Jesu Taw Mun Theampo
 30. Jesus In Kei Hong It Hi
 31. Ka khut Hong Lenin Topa
 32. Ka Muanna Jesu Suangpi
 33. Ka Tha Awng Topa Pok In
 34. Ka Thaa Nitang Awng
 35. Kal Suan Simin
 36. Kam Tuul Tampi
 37. Khensatna Nei Ing, Jesu Nung Zuitu
 38. Khuavak Mu Ing
 39. Ki Lemna Kumpi Hong Suak
 40. Ki Teenna La (2)
 41. Ki Teenna La(1)
 42. Kong Tuulmaw Tawntung Hi
 43. Kumpi Ih Topa Pokvun
 44. Lam Tawntung Kei Hong Tonpui Hi
 45. Lamdang Ka Topa
 46. Leitung Lungdam
 47. Muang In Zui In
 48. Na Thumaanna Lian Hi
 49. Na Thupha Sim In
 50. Nang Kong Beal Hi
 51. Nang Na Lian Hi
 52. Nangtaw Nai Zaw Nuam Ing
 53. Nangtaw Naitak In
 54. Ngai In Ka Thaa Awng!
 55. Ngai Vun! Vantung Mite In La Sa
 56. Ngam Kuam Unok Paak
 57. Ni Sim In, Nai Sim In
 58. Pai Vun Thu Um Teng
 59. Pathian Ei Sang Ah Hong Om Le
 60. Pathian In Hong Keam Hi
 61. Pathian Khut Kom Sung
 62. Pathian Min Thang Tahen
 63. Pathian Taw Teang Khawm Tu
 64. Pathian Vang Letna Hong Langh
 65. Pokvun! Pokvun!
 66. Suangval Vuivak Ciang Buhna
 67. Tawlngahna Le Lungdam Ni
 68. Thaa Atu In Pha Hi
 69. Thiangtho Sabbath Ni
 70. Thiangtho, Thiangtho, Thiangtho
 71. Thianmang Tong Ciam Phu bang Kho Hen
 72. Thiantho Tu Hun La In
 73. Thim Dide, Zan Thiangtho
 74. Thinglamte Kung Ah
 75. Thinglamte Tul Ngemngom
 76. Thunget Hunpha
 77. Thupha Thual Ngua Hong Luang Tu
 78. Topa Kong It Zaw Hi
 79. Topa Sungah Lungdam Vun
 80. Topa Taw Ton Khawm In
 81. Vantung Mi Te La Sakna Kiza
 82. Zato Thiambel
 83. Zawna A Saangbel Ni!
 1. A Sang Bel Pa
 2. Itna Sung Ah Pum Khat Hi Hing
 3. Jesu Lian Bel Tahen
 4. Jesu, A Phabel Topa
 5. Jesus In TOPA Hi
 6. Jesus Minteng Pan Phabel
 7. Kong Bia Uh Hi
 8. Kong Tulmaw Topa
 9. Ngamsa Te Le Luitui Luang
 10. Nong Zui Tu Ziam?
 11. Om Hiit Hiat Ingh
 12. Pathian Pha Hi/Topa Hoi hi
 13. Poktu Na Kilawm Hi
 14. Pokvun Halelujah
 15. Topa Hoi hi/Pathian Pha Hi
 16. Topa Pok Tawng
 17. Vantung Pa Awng
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s