Title (Hymns + Praise & Worship)

HYMNS

PRAISE & WORSHIP SONGS

 1. A Dang Hi Ngawl Jesu Chi Hi
 2. A Lamdang Thu Thiamna
 3. A Lamdang Bel
 4. Ama In Hong Seal Tu Hi
 5. Ama In Ka Thaa Hong Sealsak
 6. Ama In Lam Hong Pui
 7. Ama Nungta Hi
 8. Ama Manpha
 9. A Sang Zaw Ah
 10. Bangzal In A At Pang Tungah
 11. Bangzata A  Pha Lawm Jesu
 12. Calvary Ka Phawk Hi
 13. Christ Thozo
 14. Cidam In Nipi Khat Sung
 15. Hinna Damui Luanna Mun
 16. Hong Hesuakna Thupha
 17. Hong Itzaw Ing, Christ
 18. Hong Kalvol Heak In
 19. Hong Ngum Thei Hi
 20. Hong Nusia Ngei Ngawl Tu
 21. Hong Pai In Thupha Namcin Naak
 22. Hong Paipuina Po Ah Zui Tong
 23. Hong Tatsa Ka Hi Nungsang
 24. Hunpa Tuucing Bang Lam Hong Pui
 25. Ih Tel Natu Hi
 26. Ih Thin Nuam Hi, Jesu Muang Leang
 27. Innkuan Ki It Leang
 28. Itna In Hong Phong
 29. Jesu Ah Ka Dei Teng Cing Hi
 30. Jesu in Hong keam Ziam?
 31. Jesu Min Na Keng In
 32. Jesu Min Vang letna Pok Tek Vun
 33. Jesu Muang In
 34. Jesu Taw Mun Theampo
 35. Jesus In Kei Hong It Hi
 36. Ka khut Hong Lenin Topa
 37. Ka Muanna Jesu Suangpi
 38. Ka Tha Awng Topa Pok In
 39. Ka Thaa Nitang Awng
 40. Kal Suan Simin
 41. Kam Tuul Tampi
 42. Khensatna Nei Ing, Jesu Nung Zuitu
 43. Khuavak Mu Ing
 44. Ki Lemna Kumpi Hong Suak
 45. Ki Teenna La (2)
 46. Ki Teenna La(1)
 47. Kong Tuulmaw Tawntung Hi
 48. Kumpi Ih Topa Pokvun
 49. Lam Tawntung Kei Hong Tonpui Hi
 50. Lamdang Ka Topa
 51. Leitung Lungdam
 52. Muang In Zui In
 53. Na Thumaanna Lian Hi
 54. Na Thupha Sim In
 55. Nang Kong Beal Hi
 56. Nang Na Lian Hi
 57. Nangtaw Nai Zaw Nuam Ing
 58. Nangtaw Naitak In
 59. Ngai In Ka Thaa Awng!
 60. Ngai Vun! Vantung Mite In La Sa
 61. Ngam Kuam Unok Paak
 62. Ni Sim In, Nai Sim In
 63. Pai Vun Thu Um Teng
 64. Pathian Ei Sang Ah Hong Om Le
 65. Pathian In Hong Keam Hi
 66. Pathian Khut Kom Sung
 67. Pathian Min Thang Tahen
 68. Pathian Taw Teang Khawm Tu
 69. Pathian Vang Letna Hong Langh
 70. Pokvun! Pokvun!
 71. Suangval Vuivak Ciang Buhna
 72. Tawlngahna Le Lungdam Ni
 73. Thaa Atu In Pha Hi
 74. Thiangtho Sabbath Ni
 75. Thiangtho, Thiangtho, Thiangtho
 76. Thianmang Tong Ciam Phu bang Kho Hen
 77. Thiantho Tu Hun La In
 78. Thim Dide, Zan Thiangtho
 79. Thinglamte Kung Ah
 80. Thinglamte Tul Ngemngom
 81. Thunget Hunpha
 82. Thupha Thual Ngua Hong Luang Tu
 83. Topa Kong It Zaw Hi
 84. Topa Sungah Lungdam Vun
 85. Topa Taw Ton Khawm In
 86. Vantung Mi Te La Sakna Kiza
 87. Zato Thiambel
 88. Zawna A Saangbel Ni!
 1. A Sang Bel Pa
 2. Itna Sung Ah Pum Khat Hi Hing
 3. Jesu Lian Bel Tahen
 4. Jesu, A Phabel Topa
 5. Jesus In TOPA Hi
 6. Jesus Minteng Pan Phabel
 7. Kong Bia Uh Hi
 8. Kong Tulmaw Topa
 9. Ngamsa Te Le Luitui Luang
 10. Nong Zui Tu Ziam?
 11. Om Hiit Hiat Ingh
 12. Pathian Pha Hi/Topa Hoi hi
 13. Poktu Na Kilawm Hi
 14. Pokvun Halelujah
 15. Topa Hoi hi/Pathian Pha Hi
 16. Topa Pok Tawng
 17. Vantung Pa Awng
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s